Vågsbygdkalenderen

Vågsbygdkalenderen

Vi har opprettet en kalender for hele Vågsbygd! Her legger vi ut ting som skjer i Vågsbygd, basert på tips fra innbyggerne. Om du ønsker å tipse oss om et arrangement, send oss en kort beskrivelse, et passende bilde, lenke til mer informasjon og adresse for arrangementet. Så legger vi ut. 🙂

Du finner den under Lag og foreninger -> Vågsbygdkalenderen. Eller ved å klikke her: https://www.bydelsrad.no/kalender/kategori/lokalt/

Undersøkelsen er i gang

I løpet av uke 17 gjennomfører bydelsrådet en spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter. Undersøkelsen gjennomføres av alle barn og unge fra 4. til 10. trinn på de åtte kommunale skolene i Vågsbygd.

Denne undersøkelsen blir vårt første steg i å kartlegge oppvekstvilkårene i bydelen. Når resultatene er klare, vil vi analysere tallene for å se hvilke behov som eventuelt avdekkes i de ulike skolekretsene og for de ulike aldersgruppene.

Disse behovene søker vi deretter et bredt samarbeid med de eksisterende tilbud som finnes i Vågsbygd i dag, både av lag, foreninger, tilbud fra menigheter og kommunale fritidstilbud. Elevrådene og FAU blir også tatt med i denne prosessen, som forhåpentligvis sikrer at vi kommer nærmere vårt mål om at alle barn og unge i hele Vågsbygd skal ha muligheten til deltakelse i en trygg, sosial og meningsfull fritid.

Turdag i Vågsbygdskauen

Søndag 14. april 2024 kl. 11.00

Vi møtes ved Kjos Gård for å gå Kjosdalen til Storevannstemmen.

Det deles ut kart til to alternative turer fra Storevannsstemmen v/ IK Vågs løypeutvalg, som arrangerer turen sammen med Vågsbygd Vel, Stiftelsen Pers Hage, Kristiansand Sjøspeidere, Foreningen Myrens Venner og Vågsbygd bydelsråd.

Ta med noe som kan grilles, niste og drikke, sitteunderlag og godt fottøy.

Vel møtt til noen friske og hyggelige timer i vår herlige «Vågsbygdskau».
Kanskje noen byr noen skautravere på gode historier underveis.

Her er de to turalternativene:

Her er kart med tips til parkering, og rød prikk ved oppmøtested:

(Parker gjerne ved barnehagen ved banen eller ved Meny)

Nytt fra bydelsrådet!

Vi var i går (26.feb 2024) innom bystyregruppene til Venstre, Høyre, Sp og FrP for å presentere oss og fremme Vågsbygd sine interesser i pågående og kommende arealsaker. Vi har også sendt ut våre synspunkter til partiene vi ikke rakk å besøke i dag.

Det blir mye å skrive om, om alt skal nevnes, men her presenteres en kjapp oppsummering som en fun-fact-liste.

– Visste du at siden 1986, så er hele 20 % av Vågsbygdskauen nedbygd/ planlagt nedbygd og omgjort til boliger og næring?

– Visste du at det fremover blir 20 % trafikkøkning fra Vågsbygdtunnelen og til Kjos?

Dette er realiteten, dersom utbyggingen av det planlagte boligområdet på Sandvigheia/Kroodden realiseres.

Vi har mer enn nok trafikk langs Vågsbygdveien allerede, og vi tror ingen i Vågsbygd ønsker seg 20 % mer kø i rushtiden. (Tallet er fra kommunens konsekvensutredning og bekreftes av  beregning utført av Transportøkonomisk institutt for bydelsrådet.)

Vi ønsker heller ikke at kulturminner dette i området skal gå tapt, ei heller at vi utrydder en nasjonalt viktig bestand av den rødlistede slettsnoken.

Vågsbygd bydelsråd mener dessuten at saken om Krodden ikke behandlet korrekt og vi har anmodet statsforvalter om å vurdere dette.

– Visste du at det nå skal bestemmes at bensinstasjonstomta i Auglandsbukta skal være næringstomt «for alltid»?

Den delvis nedlagte stasjonen står per nå på en uregulert tomt. I gjeldende kommuneplan er tomta oppført som grøntareal. Derfor har det skjedd lite der på flere år. I forslaget til ny kommuneplan, er tomta endret til «bygg/næring». Det åpner opp for at Esso kan utvide og gjøre som de vil.

Dette ønsker vi ikke. Vi ser heller at parken utvides, og at om noe skal bygges, så skal det være et sesongbasert serveringssted eller annet som binder tomta sammen med parken. Fjern den gamle bensinstasjonen, skap flotte uterom for alle som nyter dette flotte området til fots!

Men om bystyret ikke tar ut Auglandsbukta fra den nye kommuneplanen så ser det mørkt ut. Og tomta vil risikere å forbli en «biltomt» i uoverskuelig fremtid.

– Visste du at Øygårdsvannene, som Nye Veier vil fylle med stein fra arbeidet med ny ringvei, huser både ørret, oter og bever?

Øygårdsvannene er en del av Fiskåvassdraget, som til tross for at det fremstår litt «inneklemt» mellom Mjåvann og ny E39, er en viktig del av ferskvannslivet i skauen. I tillegg bor det andre dyr her, som vi gjerne ser at får beholde området sitt. Vi ønsker ikke ett deponi i området Øygardsvannene. Det må bli slutt på at natur forbrukes når andre alternativer er mulige.

Arealregnskap for Vågsbygdskauen

Her er kartet som viser arealregnskapet for Vågsbygdskauen 1986 og frem til nå.
Utarbeidet av Løypeutvalget i IK Våg.

Orange farge: Nedbygd natur i perioden 1986-2023.
Blålilla farge: Arealer som er planlagt nedbygd i kommende kommuneplan (2024-2034).

Vi får til det vil vil om vi bare prøver

Oppvekstgruppa er i gang!

Oppvekstgruppa skal, som navnet tilsier, jobbe med saker som handler om barn og unges oppvekstvilkår i Vågsbygd. Det innebærer fritidsaktiviteter, samarbeid med foreldreutvalg, elevråd og skoler. Ikke minst skal vi knytte kontakt med kommunens fritidsenhet om tilbudene de har (og ikke har) i Vågsbygd.

Gruppa har hatt ett møte, og skal snart ha sitt andre.

Øvre Slettheia

Vi har hatt dialog med flere miljø på Øvre Slettheia, og fått innblikk i momenter i saken om skolestrukturen der oppe, som ikke har kommet med i kommunens administrative behandling i saken. Vi synes det er uheldig at nærmiljøet rundt skolen ikke fikk være med på kommunens innspillsmøte og i høringsrunden i saken. Vi synes også saken blir behandlet altfor raskt, og savner en utredning av hvordan en nedlegging av skolen vil påvirke nærmiljøet – både sosialt og økonomisk. Boligpriser og langsiktige samfunnsøkonomiske hensyn mangler fra administrasjonens saksfremstilling. Vi mener at en bydelsmelding og en mulighetsstudie bør være på plass før man avgjør skolens fremtid.

Kartlegging av fritiden

Vi ønsker en bred kartlegging av oppvekstmiljøene i hele Vågsbygd, slik at vi kan avdekke eventuelle mangler. Eksempelvis om et idrettslag har mange deltakere fra et område, men få fra et annet. Vi ønsker også å finne ut av hvor de kommunale tilbudene fungerer godt, hvor det trengs justeringer – og hvor det mangler. I dette arbeidet blir elevrådsrepresentantene og samarbeid med alle skolene viktig. Planleggingen av denne kartleggingen starter i slutten av november.

Arealgruppa er i gang!

Arealgruppa er en av våre tre arbeidsgrupper. Denne gruppa skal primært arbeide med saker som handler om trafikk og reguleringsplaner, inkludert natur- og kulturspørsmål.

Gruppa har hatt to møter og det er i tillegg lagt ned en god del arbeidstimer fra gruppemedlemmene. Den store saken som nå er på blokka, er kommunens planlagte utbygging av Kroodden/Sandvigheia. Det har kommet frem en rekke nye opplysninger siden området i 2014 ble regulert til boligformål. Derfor mener vi saken nå stiller seg annerledes enn tidligere.

Det er kalkulert at utbyggingen der ute vil føre til en økning i trafikken på Vågsbygdveien på om lag 20 %. Det vil forverre køproblematikken langs Vågsbygdveien mellom Trekanten og Andøykrysset. Planlagt rundkjøring i Kjoskrysset vil avhjelpe på situasjonen, men ikke øke kapasiteten på veien. Vi mener byen ikke trenger ett nytt boligfelt med inntil 800 boliger på Kroodden. En utbygging der vil representere uønsket byspredning. Boligreserven, i mer sentrale områder hvor veikapasiteten er på plass og hvor bussfrekvensen er god, er mer en stor nok.

I tillegg er det slik at UiA nylig har gjort omfattende forskning på slettsnoken i området Kroodden/ Sandvigheia. Slettsnoken er en truet art (rødlistet) og området defineres som den kanskje største og viktigste lokasjonen for slettsnok i landet.

I en rapport fra 2021 har Riksantikvaren slått fast at Sandvigheia er en del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi. Det finnes kulturminner ikke bare rundt kanonmuseet på Møvig, men også i det planlagte utbyggingsområdet.

Av disse årsakene har Vågsbygd Vel, løypeutvalget i IK Våg med flere gitt innspill i flere omganger til kommunen i forbindelse med pågående høring av kommuneplanens arealdel og saken vedr salg av Sandvigheia.

Sandvigheia er solgt til en utbygger, men vi mener fortsatt at området bør forbli ubebygd og reguleres som område avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Vågsbygd vel, bydelsrådet med flere, har skrevet i Fædrelandsvennen om denne saken. Søk gjerne på fvn.no med søkeord «Kroodden» og «Sandvigheia». Arealgruppa og bydelsrådet vil følge saken videre. Noen andre saker vi håper å kunne bidra i:

  • Områdeplanprosess Øvre Slettheia
  • Videreutvikling av parken i Auglandsbukta
  • Flere utbyggingssaker

Kom gjerne med innspill eller om det er det andre forhold dere mener vi bør engasjere oss i.

Hva gjør vi? Er vi i gang?

Bydelsrådet har per i dag avholdt to ordinære styremøter, ett ekstraordinært digitalt styremøte og til sammen tre møter i de to arbeidsgruppene Oppvekst og Areal. I tillegg har vi opprettet en tredje arbeidsgruppe: Vågsbygdfestivalen. Her kommer et forsøk på å oppsummere litt hva vi har gjort så langt – og hvor vi går videre!

Styret

Styret er etablert – og vi er godt i gang med å lande en struktur på møtene vi tror vil kunne fungere. Det aller meste av aktivt arbeid som skjer, tar arbeidsgruppene våre seg av. Så sørger styret for at gruppenes arbeid er i tråd med bydelsrådets vedtekter, og styret er med på å ta avgjørelser som gjelder de store linjene for hvordan gruppene skal jobbe.

Bydelsrådets samlende funksjon

I dialog med blant annet representanter for borettslag, velforeninger og FAU på Øvre Slettheia, ser vi at bydelsrådet kan spille en viktig rolle i utviklingen av de mange nærmiljøene som Vågsbygd består av. Rett og slett ved å ta initiativ til samarbeid og ved å bistå med å sikre at alle gode krefter i nærmiljøene får noen felles arenaer for å møtes og for å drøfte samarbeid. Ikke bare på Øvre Slettheia, men også andre områder i Vågsbygd.

Det skjer mye godt arbeid isolert i ulike lag, foreninger og organisasjoner i bydelen. Vi ønsker å finne ut hvor det er potensiale og behov for mer samarbeid og koordinering. Dette vil også kunne være viktig for å sikre oss at tilbud og tjenester når ut til flest mulig av innbyggerne i Vågsbygd!

Bydelsrådet og kommunen

Så har vi så vidt startet. Vi vil ta initiativ til dialog i den hensikt å bygge relasjoner til kommunens administrative og politiske ledelse. Mye av grunnlaget for alt vårt arbeid er nettopp at det skal bli kortere vei fra innbygger til beslutningstaker. Vi skal jobbe for å fremme Vågsbygd sine interesser inn i saker som angår oss. For å få det til trengs god samhandling med kommunen. Vi tror det er viktig at vi blir inkludert tidlig i planlegging og i pågående prosesser. På noen områder vil det sikkert ta tid å finne gode måter å inkludere Bydelsrådet på en hensiktsmessig måte.

Vågsbygdfestivalen – vår nyeste arbeidsgruppe

Så er det Vågsbygdfestivalen – en drøm mange i Vågsbygd har gått med – både sammen og uavhengig av hverandre. Det er på tide å samle alle gode krefter, og starte en tradisjon som samler hele vår store bydel! Vi kommer tilbake til dette senere, da vi er i en svært tidlig fase av planleggingen.

Oppsummering

Bydelsrådet er absolutt i gang! Vår oppfordring til alle vågsbygdinger er: Bruk oss! Kom med innspill. Ikke minst ønsker vi å få en så komplett liste som mulig over alle lag, foreninger, velforeninger, menigheter, klubber og organisasjoner i Vågsbygd – slik at innbyggerne kan bli kjent med hvilke tilbud som finnes.

All tekst på våre nettsider kan oversettes til en hel rekke språk. Let etter den røde globusen!

Arbeidsgrupper opprettet!

På vårt første styremøte, 19.oktober 2023, var det viktig for oss å få etablert de to første arbeidsgruppene: Areal og Oppvekst.

Det er i disse gruppene det aller meste av bydelsrådsarbeid vil foregå.

Det er i disse gruppene gode mennesker fra hele Vågsbygd kan bruke sin kompetanse, engasjement og varme inn mot temaer og saker som de selv interesserer seg for.

Arbeidsgruppene bestemmer i stor grad selv hvilke og hva slags saker de skal arbeide med. Men de rapporterer til styret, samt legger frem større saker som skal representere Vågsbygd Bydelsråd, slik at vi får bred forankring i sakene vi velger å jobbe med.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet!

Referat fra vårt første styremøte finner du på Om Bydelsrådet -> Dokumenter.

Bydelsrådet er etablert!

Så er vi endelig i gang!

Torsdag 28.september ble konstiturerende årsmøte avholdt på Vågsbygd videregående skole. Både vedtekter og nytt styre ble applaudert inn og interimsstyret kunne endelig ta seg en velfortjent pust i bakken.

Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut så snart den er klar. Referater og øvrige dokumenter blir lagt ut fortløpende, på denne siden og på kommunens egne nettsider.

Vårt første styremøte er torsdag 19.oktober, hvor både styremedlemmer og varaer er kalt inn.

Vi gleder oss til å løfte opp og frem alle gode krefter i Vågsbygda vår!

Bildet er av styret (medlemmer og varaer). Fra venstre: Gunnhild R. Lindvig, Gunn M. Brekke, Ingeborg E. Fredwall, Peder A. Marthinsen, Jan Holter-Andersen, Iben M. Peersen, Jens Magnus Jensen, Erza Malici, Jan B. Sørensen, Defne Ozkan, Thor-Erik Andersen og Hanne Stenbro. Ikke til stede: Morten L. Elieson, Kevser Køse, Ragnhild Nilsen, Bjørn Vidar Hellenes, Nils Terje Andersen, Jan Klock Bjørndal, Bernd Friede, Bashar Afifeh og Else Marie Skeie.

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.