Arealgruppa er i gang!

Arealgruppa er i gang!

Arealgruppa er en av våre tre arbeidsgrupper. Denne gruppa skal primært arbeide med saker som handler om trafikk og reguleringsplaner, inkludert natur- og kulturspørsmål.

Gruppa har hatt to møter og det er i tillegg lagt ned en god del arbeidstimer fra gruppemedlemmene. Den store saken som nå er på blokka, er kommunens planlagte utbygging av Kroodden/Sandvigheia. Det har kommet frem en rekke nye opplysninger siden området i 2014 ble regulert til boligformål. Derfor mener vi saken nå stiller seg annerledes enn tidligere.

Det er kalkulert at utbyggingen der ute vil føre til en økning i trafikken på Vågsbygdveien på om lag 20 %. Det vil forverre køproblematikken langs Vågsbygdveien mellom Trekanten og Andøykrysset. Planlagt rundkjøring i Kjoskrysset vil avhjelpe på situasjonen, men ikke øke kapasiteten på veien. Vi mener byen ikke trenger ett nytt boligfelt med inntil 800 boliger på Kroodden. En utbygging der vil representere uønsket byspredning. Boligreserven, i mer sentrale områder hvor veikapasiteten er på plass og hvor bussfrekvensen er god, er mer en stor nok.

I tillegg er det slik at UiA nylig har gjort omfattende forskning på slettsnoken i området Kroodden/ Sandvigheia. Slettsnoken er en truet art (rødlistet) og området defineres som den kanskje største og viktigste lokasjonen for slettsnok i landet.

I en rapport fra 2021 har Riksantikvaren slått fast at Sandvigheia er en del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi. Det finnes kulturminner ikke bare rundt kanonmuseet på Møvig, men også i det planlagte utbyggingsområdet.

Av disse årsakene har Vågsbygd Vel, løypeutvalget i IK Våg med flere gitt innspill i flere omganger til kommunen i forbindelse med pågående høring av kommuneplanens arealdel og saken vedr salg av Sandvigheia.

Sandvigheia er solgt til en utbygger, men vi mener fortsatt at området bør forbli ubebygd og reguleres som område avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Vågsbygd vel, bydelsrådet med flere, har skrevet i Fædrelandsvennen om denne saken. Søk gjerne på fvn.no med søkeord «Kroodden» og «Sandvigheia». Arealgruppa og bydelsrådet vil følge saken videre. Noen andre saker vi håper å kunne bidra i:

  • Områdeplanprosess Øvre Slettheia
  • Videreutvikling av parken i Auglandsbukta
  • Flere utbyggingssaker

Kom gjerne med innspill eller om det er det andre forhold dere mener vi bør engasjere oss i.

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.