Vedtekter for Vågsbygd Bydelsråd

Vedtekter for Vågsbygd Bydelsråd

Hjem / Om bydelsrådet / Vedtekter for Vågsbygd Bydelsråd

Vedtatt på konstituerende årsmøte 28.09.2023
Revidert på årsmøte 24.04.2024

§ 1 Foreningens navn og lokalisering

Foreningen heter Vågsbygd Bydelsråd (heretter benevnt Bydelsrådet) og har sitt virke i bydelen Vågsbygd, mellom E 39 og Vestergapet, i Kristiansand kommune.

§ 2 Formål

Bydelsrådet skal fungere som en paraplyorganisasjon for bydelens velforeninger, frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, elevråd, foreldreråd, borettslag, boligsameier o.l. Bydelsrådet skal jobbe for best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere i alle aldre.

I saker av betydning for hele eller deler av bydelen skal Bydelsrådet fungere som høringsinstans og gi uttalelser til kommunen på vegne av innbyggerne. Bydelsrådet skal få innsyn og medvirkning i kommunens planprosesser i bydelen. Det gjelder hele kommunens virksomhet. Bydelsrådet kan også være initiativtaker og pådriver overfor innbyggerne med tanke på bydelsutvikling utover dette.

§ 3 Organisasjonsform

Bydelsrådet er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ledes av et styre sammensatt av valgte representanter fra bydelen. Styret kan nedsette arbeidsgrupper som arbeider med fagområder eller enkeltsaker. Arbeidsgruppene rapporterer til styret, hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.

Bydelsrådet er selveiende. Dvs. at ingen kan disponere foreningens formue, ha krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle innbyggere i bydelen er medlemmer, og fra det året man fyller 15 har man
stemmerett på årsmøtet. (*1)

Bedrifter, grupper og enkeltpersoner kan bidra med gaver eller annen sponsing, uten at dette gir medlemskap.

§ 5 Styret

Bydelsrådet ledes av et styre på 11 representanter, som er rådets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal tilstrebe bred forankring geografisk og aldersmessig.

Styrets sammensetning:

 • 1 elevrepresentant med fulle rettigheter og 1 vararepresentant med møte- og talerett fra bydelens ungdomsskoler. Dette går på omgang mellom skolene.
 • 1 elevrepresentant med fulle rettigheter og 1 vararepresentant med møte- og talerett fra bydelens videregående skoler.
 • 1 foreldrerepresentant med vara fra én av alle bydelens skoler. Dette går på omgang mellom skolene.
 • 4 representanter og 4 vara fra bydelens velforeninger, borettslag og boligsameier (registrert i Brønnøysund).
 • 1 representant og 1 vara fra bydelens tros- og livssynssamfunn (registrert i Brønnøysund)
 • 1 representant og 1 vara fra bydelens idrettslag (registrert i Brønnøysund)
 • 2 representanter og 2 vara fra bydelens øvrige frivillige organisasjoner (registrert i Brønnøysund)

Antallet, og den oppsatte fordelingen av representasjon, kan – med unntak av ungdomsskolerepresentantene – endres dersom det viser seg vanskelig å finne representanter fra alle kategorier.

Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og øvrige styremedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Ved første gangs valg av styret velges halvparten for 1 år. Styreleder velges for 1 år om gangen.

Styrets aktiviteter:

 • Avholde styremøter 6-8 ganger årlig og ellers etter behov. Det føres protokoll fra styremøtene. Ekstraordinære møter kan holdes når styreleder eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. (*2)
 • Gjennomføre årsmøte og iverksette årsmøtets vedtak.
 • Nedsette arbeidsgrupper som arbeider med fagområder eller enkeltsaker.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med bydelsrådets økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere Bydelsrådet utad.

Styrets møtedatoer, innkallinger og møtereferater skal legges ut på Bydelsrådets hjemmeside. Styremøtene skal være åpne, men kun styremedlemmer og inviterte har talerett, og kun styremedlemmer har stemmerett. Møtene skal avholdes på nøytral og offentlig grunn.

Hvert styremedlem har én stemme. Vedtak treffes med alminnelig flertall. For at styret skal være vedtaksfør kreves at minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet telles styreleders stemme dobbelt. Varamedlemmer til styret skal holde seg oppdatert på saker og styrets arbeid, samt saker tilknyttet Bydelsrådets formål.

§ 6 Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper jobber etter mandat fra styret. Minimum ett av arbeidsgruppens medlemmer bør være valgt styremedlem. Arbeidsgrupper saksforbereder, hører og innstiller overfor styret.

§ 7 Årsmøte

Styret innkaller til årsmøte med minst fire ukers varsel. Varselet skal inneholde frist for innsending av forslag til styret angående saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Sakspapirer og valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

Årsmøtet, som holdes innen utgangen av april hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet fatter vedtak med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert medlem har én stemme. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Avstemming holdes skriftlig dersom minst 1/3 av de stemmeberettigede krever det.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal velge:

 • møteleder
 • 1 protokollfører
 • 2 personer til å undertegne protokollen
 • tellekorps (2 personer) hvis nødvendig

Årsmøtet behandler følgende saker:

 • årsmelding fra styret
 • regnskap og revisjonsberetning
 • arbeidsplan for kommende periode
 • budsjett for kommende periode
 • innkomne forslag
 • vedtekter og vedtektsendringer
 • valg av styremedlemmer med varamedlemmer, med særskilt valg av styreleder
 • valg av revisor
 • valg av valgkomité på tre medlemmer, hvorav én leder

Det føres protokoll som signeres, distribueres og arkiveres på Bydelsrådets hjemmesider.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene, krever det. Styret innkaller på samme måte som til ordinært årsmøte med minst fire ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle, og ta avgjørelse i, de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Valgkomité

Valgkomiteens leder kaller inn til komiteens første møte. Valgkomiteen innstiller, for årsmøtet, styrerepresentanter i henhold til vedtektene. Valgkomiteen legger også frem forslag til revisor og ny valgkomité bestående av 3 personer for neste periode.

§ 11 Signaturrett

Styrets leder og ett styremedlem tegner sammen for Bydelsrådet.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av Bydelsrådet kan bare behandles av årsmøtet, etter innstilling fra styret, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Dersom ikke årsmøtet velger et avviklingsstyre skal det sittende styret sørge for avviklingen.

Bydelsrådets midler skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Vågsbygd Vel.

*1 = Revidert 24.04.2024. Oppr.tekst: ««Alle husstander i bydelen er medlemmer og har stemmerett på årsmøtet.»»

*2 = Revidert 24.04.2024, første setn. Oppr.tekst: «Avholde styremøter én gang i måneden.»

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.