Om bydelsrådet

Om bydelsrådet

Hjem / Om bydelsrådet

Vårt formål

Bydelsrådet skal fungere som en paraplyorganisasjon for bydelens velforeninger, frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, elevråd, foreldreråd, borettslag, boligsameier o.l. Bydelsrådet skal jobbe for best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere i alle aldre.

I saker av betydning for hele eller deler av bydelen skal Bydelsrådet fungere som høringsinstans og gi uttalelser til kommunen på vegne av innbyggerne. Bydelsrådet skal få innsyn og medvirkning i kommunens planprosesser i bydelen. Det gjelder hele kommunens virksomhet. Bydelsrådet kan også være initiativtaker og pådriver overfor innbyggerne med tanke på bydelsutvikling utover dette.

Vi er

Vågsbygd Bydelsråd
Org.nr.: 932 298 619

Innspill og bidrag

Ønsker du å bidra i en arbeidsgruppe? Har du innspill til saker Bydelsrådet kan engasjere seg i? Har du idéer som vil kunne løfte Vågsbygd? Kjenner du til høringer Bydelsrådet bør uttale seg i?

Kontakt oss gjerne:

post@bydelsrad.no


Definisjon av område

Kartutsnitt. Vågsbygs bydel defineres som området sør for E39, fra Hannevika til gamle kommunegrensa mot Søgne, ned til kysten.

Bydel Vågsbygd defineres i vedtektene som «… bydelen Vågsbygd, mellom E 39 og Vestergapet, i Kristiansand kommune.» Grensa mot vest er de gamle kommunegrensene mot Søgne og Songdalen.

Flekkerøy oppretter eget bydelsråd.


Bakgrunn for bydelsråd i Kristiansand

Bystyret vedtok i sitt møte 23. november 2022 at det etableres et 3-årig prøveprosjekt for etablering av 10 bydelsråd i kommunen. Dersom de faktiske forhold tilsier det, kan kulturdirektøren øke det maksimale antallet utover 10.

Bydelsrådene skal bl.a.gi uttalelser og også innhente opplysninger i kommunen for å videreutvikle bydelen til beste for alle innbyggerne. Rådet kan også komme med egne innspill eller være pådriver for velforeninger og andre grupper overfor alle kommunens enheter.

Kommunen innarbeider rutiner for å sende ut nødvendig dokumenter til bydelsrådene når det skal innhentes høringer/uttalelser, inkl. oppstart avplanarbeid og offentlig ettersyn.

Bystyret har vedtatt forslag til hvilke vedtekter som skal legges til grunn for arbeidet. Videre er det et uttrykt ønske om en bredest mulig sammensetning av rådet – aldersmessig, kjønnsfordeling, velforeningsdeltagelse, menigheter og andre organisasjoner. Rådet skal også representere hele bydelen (geografisk).   Elevrådene på skolene i bydelen samordner seg og oppnevner sammen 1medlem med fulle rettigheter, samt 1 varamedlem med møte og talerett tilbydelsrådet.

Bydelsrådenes styremøter og årsmøter skal være åpne og avholdes på offentlig og nøytral grunn. Kommunen stiller egnede lokaler til disposisjon.

Bystyret kan ved vedtak avslutte ordningen med bydelsråd.

Vedtekter og vedtektsendringer godkjennes pt. av demokratienheten.


Mer om dette fra Kristiansand kommune:


Medieartikler om bydelsråd i Kristiansand

Dette nettstedet bruker cookies. Dette gjør vi for å gi deg en best mulig opplevelse, intet annet. Ved å besøke nettstedet vårt, aksepterer du dette.